02:23
જાણો આજનું રાશિફળ - 24.01.2018 - બુધવાર॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
4 hours ago ∗ Views: 120
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
04:07
"પદ્માવત" ફિલ્મ નિહાળ્યા બાદ રાજપૂત સમાજના અગ્રણીઓનું નિવેદન ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
11 hours ago ∗ Views: 199
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
03:45
પ્રત્યક્ષદર્શીની જુબાની બે હજારના ટોળા સામે પોલીસ બની બેબસ ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
11 hours ago ∗ Views: 199
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
05:35
“સંદેશ ન્યૂઝ”નું અમદાવાદનાં આલ્ફાવન મોલ પરથી રિપોટીંગ ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
12 hours ago ∗ Views: 1,004
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
03:45
અમદાવાદની આગચાંપી પર કરણી સેનાના ગુજરાત પ્રમુખનું નિવેદન ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
12 hours ago ∗ Views: 720
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
04:34
શું કહ્યુ Dy.CM નીતિન પટેલે આગચાંપી અને તોફાનો બાબતે ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
12 hours ago ∗ Views: 681
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
04:11
અમદાવાદની આગચાંપી પર કરણી સેનાના અધ્યક્ષનું નિવેદન ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
12 hours ago ∗ Views: 408
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
03:54
અમદાવાદમાં અજંપા પર કોંગ્રેસનાં મનીષ દોશીનું નિવેદન ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
12 hours ago ∗ Views: 159
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
00:04
તોફાની ટોળા અને ભયના મહોલ બાબતે કમિશ્નર એ. કે. સિંધ ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
12 hours ago ∗ Views: 2,003
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
01:01
વિધાનસભાના આ વખતના સત્રમાં હોબાળાના એંધાણ ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
13 hours ago ∗ Views: 352
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
02:43
અમદાવાદમાં કેન્ડલ માર્ચ યોજી પદ્માવતનો વિરોધ ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
14 hours ago ∗ Views: 393
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
02:27
માધુપુરા બેંકનાં 1200 કરોડના કૌભાંડી રમેશ સમર્થમલની ધરપકડ ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
14 hours ago ∗ Views: 90
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
02:42
હિમાલયા મોલ પર આગચંપી – પદ્માવતનો વિરોધ હિસંક ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
14 hours ago ∗ Views: 1,547
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
03:50
અમદાવાદમાં PVR સિનેમા પર પથ્થરમારો-આગચંપી ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
14 hours ago ∗ Views: 705
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...
03:10
સુપરફાસ્ટ ન્યૂઝ - નેશનલ @ 6.30 PM ॥ Sandesh News
by Sandesh Ne...
15 hours ago ∗ Views: 112
Subscribe to Sandesh News for More News & Updates: https://goo.gl/xLdoY8 Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/sandeshnewspaper Twitter : h...